การสมัครสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าสาธิตปทุมวัน สมาชิกสมาคมฯ มี 3 ประเภท คือ

 • - สมาชิกสามัญ หมายถึง ต้องเป็นผู้ที่เคยเป็นนักเรียนของโรงเรียน สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒปทุมวัน ประกอบด้วย
 1. บุคคลที่เคยเป็นนักเรียนอยู่ก่อนปี พุทธศักราช 2547 โดยไม่คำนึงถึงว่า บุคคลนั้นจะชำระค่าลงทะเบียน และค่าบำรุงสมาคมหรือไม่
 2. บุคคลที่เคยเป็นนักเรียนนับแต่ พุทธศักราช 2547 ซึ่งได้ชำระค่าลงทะเบียนและค่าบำรุงสมาคมตามข้อบังคับ
 • - สมาชิกสมทบ หมายถึง เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษา อยู่ในโรงเรียน สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
 • - สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้มีเกียรติยศชื่อเสียง หรือผู้มีอุปการะคุณ ซึ่งได้รับเชิญจากคณะกรรมการสมาคม เพื่อเป็นเกียรติ แก่สมาคม

ขั้นตอนการสมัครสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าสาธิตปทุมวัน

ขอใบสมัครสมาชิกได้ที่ทำการสมาคมศิษย์เก่าสาธิตปทุมวัน (อาคารสาธิตปทุมวัน 3) พร้อมกรอกรายละเอียด ลงในใบสมัครให้ครบถ้วน และยื่นใบสมัครสมาชิกได้ ที่ทำการสมาคมฯ

 • - หรือยื่นที่คุณอรอุมา เมระยากรณ์ ห้องสำนักงาน โรงเรียนสาธิตปทุมวัน อาคาร 1
 • - หรือส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ด้านล่าง สมัครสมาชิกได้ทาง INTERNET ชื่อเว็บไซต์ http://www.satitpatumwan.com/alumni/index.asp


ชำระค่าสมัครสมาชิก 500 บาท ตลอดชีพ ขั้นตอนชำระค่าสมาชิกฯ

 1. สมัครสมาชิกและชำระเงิน ได้ที่ คุณอรอุมา เมระยากรณ์ ห้องสำนักงานโรงเรียนสาธิตปทุมวัน อาคาร 1
 2. หรือนำเงินค่าสมาชิก เข้าบัญชี ธนาคารกรุงเทพฯ จำกัด (มหาชน) สาขาสยามสแควร์ ชื่อบัญชี สมาคมศิษย์เก่าสาธิตปทุมวัน ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 152-03-75609
  • และจัดส่งใบสมัครพร้อมสำเนาใบนำฝาก (PAY IN) ไปยังที่ทำการสมาคมศิษย์เก่าสาธิตปทุมวัน
  • เลขที่ 2 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
  • หรือทางโทรสาร 0-2252-0782 โทรศัพท์ 0-2252-0781

การจัดทำบัตรสมาชิกฯ
ทางสมาคมฯ จะดำเนินการจัดทำบัตรให้กับสมาชิก สมาชิกประสงค์แสดงรูปบนบัตร ให้จัดส่งรูปถ่ายขนาดใดก็ได้ จำนวน 1 รูป มาได้ที่ทำการสมาคมฯ หรือจัดส่งทางไปรษณีย์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมประจำปี

You are here: Home สมาชิก